Sri Lakshmi Ashtottara Satanama Stotram – Powerful Mantra for Wealth

Sri Lakshmi Ashtottara Satanama Stotram

Sri Lakshmi Ashtottara Satanama Stotram

Sri Lakshmi Ashtottara Satanama Stotram is the Powerful Mantra for Wealth

Om sri Devyuvacha: Deva deva! Mahadeva! Trikalagna! Maheshwara
Karunakara ! Devesa! Bhaktanugrahakaraka!     ||
Astottarasatam laksmyah srotumicchami tattvatah     | |

Isvara uvacha

Devi !  Sadhu mahabhage mahabhagya pradayakam
sarvaisvaryakaram punyam sarvapapa pranasanam‌     ||

sarvadaridyra samanam sravanadbhukti muktidam‌    |
rajavasyakaram divyam guhyadguhyatamam param    ||

durlabham sarvadevanam catuspasti kaḷaspadam‌    |
padmadinam varantanam nithinam nityadayakam‌    ||

samasta deva sansevyam anima dyastasiddhidam   |
kimatra bahuno ktena devi pratyaksadayakam   ||

tavapritya dyavaksyami samahitamanasmrnu |

asyasri laksmyastottara satanamastotramahamantrasya
srimahalaksmistu devata
klim bijam bhuvanesvari saktih
sri mahalaksmi prasada sidthyarde jape viniyogah

karanyasam 
om srim sum angustabhyannamah
om srim sim tarjanibhyannamah
om srim sam madhyamabhyam namah
om srem sem anamikabhyam namah
om sraum saum kanisthikabhyam namah
om sram sam karatalakaraprsthabhyannamah

anganyasah
om sram sam hrdayayanamah
om srim sim sirase svaha
om srum sum sikhayai vasat
om srem sem kavacaya hum‌
om sraum saum netratrayaya vausat
om sram sam astraya phat

Dhyanam

vande padmakaram prasannavadanam saubhagyadam bhagyadam  |
hastabhyamabhayapradam maniganaih nanavidhaih bhusitam  ||

bhaktabhista varapradam harihara brahmadibhissevitam
parsve pankaja sankhapadmanidhibhih yuktam sada saktibhih  ||

sarasijanayane sarojahaste dhavalataransukagandhamalyasobhe  |
bhagavati harivallabhe manojne tribhuvanabhutikariprasidamahyam‌ ||

prakrtim vikrtim vidyam sarvabhuta hitapradam   |
sraddham vibhutim surabhim namami paramatmikam‌  ||   1

vacam padmalayam padmam sucim svaham svadhansudham  |
dhanyam hiranmayim laksmim nityapustam vibhavarim‌  || 2

aditinca ditim diptam vasudham vasudharinim
namami kamalam kantam kamaksim krodha sambhavam  ||   3

anugraha padam rddhim anagham harivallabham |
asokamamrtam diptam lokasoka vinasinim‌ || 4

 namami dharmanilayam karunam lokamataram |
padmapriyam padmahastam padmaksim padmasundarim‌ || 5

padmodbhavam padmamukhim padmanabhapriyam ramam‌ |
padmamaladharam devim padminim padmagandhinim‌ || 6

punya gandham suprasannam prasadabhimukhim rabham |
namami candravadanam candram candrasahodarim‌ || 7

caturbhujam candrarupam indira mindusitalam ।
ahladajananim pustim sivam sivakarim satim‌ || 8

vimalam visvajananim pustim daridrya nasinim |
priti puskarinim santam suklamalyambaram sriyam‌ ।। 9

bhaskarim bilvanilayam vararoham yasasvinim ।
vasundhara mudarangam harinim hemamalinim‌ || 10

dhanadhanyakarim siddhim strenasaumyam subhapradam |
nrpavesmagatanandam varalaksmim vasupradam‌ || 11

subham hiranyaprakaram samudratanayam jayam |
namami mangalam devim visnuvaksahsthalasthitam‌ || 12

visnupatnim prasannaksim narayanasamasritam ।
daridyradhvansinim devim sarvopadrava varinim‌ || 13

navadurgam mahakalim brahmavisnusivatmikam ।
trikalajnana sampannam namami bhuvanesvarim‌ || 14

laksmim ksirasamudrarajatanayam srirangadhamesvarim ।
dasibhuta samastadeva vanitam lokaika dipankuram
srimanmandakataksa labda vibhava brahmendra gangadharam
tvam trailokyakutumbininsarasijam vande mukundapriyam‌ || 15

matarnamami kamale kamalayataksi
srivisnuhrtkamalavasini visvamatah
ksirodaje kamala komala garbhagauri
laksmiprasida satatam namatansaranye || 16

Phalasruti

Trikalam yo japet‌ vidvan‌ sanmasam vijitendriyah।
daridyradhvansanam krtva sarvamapnotyayatnatah || 17

devinama sahasresu punyamastottaram satam
yena sriya mavapnoti kotijanma daridratah || 18

bhrguvare satam dhiman‌ pathet‌ vatsaramatrakam
astaisvaryamavapnoti kubera ivabhutale || 19

daridyramocanam nama stotramambaparam satam
yena sriya mavapnoti kotijanma daridratah || 20

bhuktvatuvipulan‌ bhoganasya sayujyamapnuyat‌
pratahkale pathennityam sarvaduhkhopasantaye || 21

pathanstu cinta yeddevim sarvabharana bhusitam

15585

Sign up to receive the trending updates and tons of Health Tips

Join SeekhealthZ and never miss the latest health information

15856
Scroll to Top