Sri Datta Ghora Kashtodharana Stothra

Sri Datta Ghora Kashtodharana Stothra

Sripada Srivallabha thvam sadaiva,
Sri dathaasmanpahi devadhi deva,
Bhava grahya klesa haarin Sukirthe,
Ghorath kashta duddarasman namasthe
.

Tvam no matha tvam Pithaptho dhipasthvam,
Traata Yogakshema , Kruth sadguru stvam,
Tvam sarvasvam, no prabho Vishva Murthe,

Ghorath kashta duddarasman namasthe.

Papam Thapam Vyadhimaadhim cha dainyam,
Bhithim klesham thvam haraasu thva danyam
Trathaaram no veekshya ishaastha jurthe,

Ghorath kashta duddarasman namasthe.

Naanya sthratha naa api dhathaa na bhartha,
Twattho deva thwam sharanyoka hartha,
Kurva Athreya anugraham purnarathe,

Ghorath kashta duddarasman namasthe.

Dharme prithim sanmathim deva bhakthim,
Satsangapthim  dehi  bhukthim cha mukthim,
Bhava sakthim cha akhilananda murthe,

Ghorath kashta duddarasman namasthe.


Phala Sruthi

Shloka panchakam yethathadhyo,
Loka mangala vardhanam,
Prapathenniyatho bhakthya,
Sa Sri Dhattha priyo bhaveth.


Ithi Srimath paramhamsa parivrajakacharya Srimad Vasudevananda Saraswathi Swami virachitham “Ghora kashtodharana stotram “ sampoornam

15585

Sign up to receive the trending updates and tons of Health Tips

Join SeekhealthZ and never miss the latest health information

15856
Scroll to Top