Ganapati Atharva Sheersham

Ganapati Atharva Sheersham in Telugu

॥ గణపత్యథర్వశీర్​షోపనిషత్ (శ్రీ గణేషాథర్వషీర్​షం) ॥

ఓం భ॒ద్రం కర్ణే॑భిః శృణు॒యామ॑ దేవాః । భ॒ద్రం ప॑శ్యేమా॒క్షభి॒ర్యజ॑త్రాః । స్థి॒రైరంగై᳚స్తుష్ఠు॒వాగ్ం స॑స్త॒నూభిః॑ । వ్యశే॑మ దే॒వహి॑తం॒-యఀదాయుః॑ । స్వ॒స్తి న॒ ఇంద్రో॑ వృ॒ద్ధశ్ర॑వాః । స్వ॒స్తి నః॑ పూ॒షా వి॒శ్వవే॑దాః । స్వ॒స్తి న॒స్తార్క్ష్యో॒ అరి॑ష్టనేమిః । స్వ॒స్తి నో॒ బృహ॒స్పతి॑ర్దధాతు ॥

ఓం శాంతిః॒ శాంతిః॒ శాంతిః॑ ॥

ఓం నమ॑స్తే గ॒ణప॑తయే । త్వమే॒వ ప్ర॒త్యక్షం॒ తత్త్వ॑మసి । త్వమే॒వ కే॒వలం॒ కర్తా॑ఽసి । త్వమే॒వ కే॒వలం॒ ధర్తా॑ఽసి । త్వమే॒వ కే॒వలం॒ హర్తా॑ఽసి । త్వమేవ సర్వం ఖల్విదం॑ బ్రహ్మా॒సి । త్వం సాక్షాదాత్మా॑ఽసి ని॒త్యమ్ ॥ 1 ॥
ఋ॑తం-వఀ॒చ్మి । స॑త్యం-వఀ॒చ్మి ॥ 2 ॥

అ॒వ త్వం॒ మామ్ । అవ॑ వ॒క్తారం᳚ । అవ॑ శ్రో॒తారం᳚ । అవ॑ దా॒తారం᳚ । అవ॑ ధా॒తారం᳚ । అవానూచానమ॑వ శి॒ష్యమ్ । అవ॑ ప॒శ్చాత్తా᳚త్ । అవ॑ పు॒రస్తా᳚త్ । అవోత్త॒రాత్తా᳚త్ । అవ॑ ద॒క్షిణాత్తా᳚త్ । అవ॑ చో॒ర్ధ్వాత్తా᳚త్ । అవాధ॒రాత్తా᳚త్ । సర్వతో మాం పాహి పాహి॑ సమం॒తాత్ ॥ 3 ॥

త్వం-వాఀఙ్మయ॑స్త్వం చిన్మ॒యః । త్వమానందమయ॑స్త్వం బ్రహ్మ॒మయః । త్వం సచ్చిదానందాఽద్వి॑తీయో॒ఽసి । త్వం ప్ర॒త్యక్షం॒ బ్రహ్మా॑సి । త్వం జ్ఞానమయో విజ్ఞాన॑మయో॒ఽసి ॥ 4 ॥

సర్వం జగదిదం త్వ॑త్తో జా॒యతే । సర్వం జగదిదం త్వ॑త్తస్తి॒ష్ఠతి । సర్వం జగదిదం త్వయి లయ॑మేష్య॒తి । సర్వం జగదిదం త్వయి॑ ప్రత్యే॒తి । త్వం భూమిరాపోఽనలోఽని॑లో న॒భః । త్వం చత్వారి వా᳚క్పదా॒ని ॥ 5 ॥

త్వం గు॒ణత్ర॑యాతీ॒తః । త్వం అవస్థాత్ర॑యాతీ॒తః । త్వం దే॒హత్ర॑యాతీ॒తః । త్వం కా॒లత్ర॑యాతీ॒తః । త్వం మూలాధారస్థితో॑ఽసి ని॒త్యమ్ । త్వం శక్తిత్ర॑యాత్మ॒కః । త్వాం-యోఀగినో ధ్యాయం॑తి ని॒త్యమ్ । త్వం బ్రహ్మా త్వం-విఀష్ణుస్త్వం రుద్రస్త్వమింద్రస్త్వమగ్నిస్త్వం-వాఀయుస్త్వం సూర్యస్త్వం చంద్రమాస్త్వం బ్రహ్మ॒ భూర్భువః॒ స్వరోమ్ ॥ 6 ॥

గ॒ణాదిం᳚ పూర్వ॑ముచ్చా॒ర్య॒ వ॒ర్ణాదీం᳚ స్తదనం॒తరమ్ । అనుస్వారః ప॑రత॒రః । అర్ధేం᳚దుల॒సితమ్ । తారే॑ణ ఋ॒ద్ధమ్ । ఎతత్తవ మను॑స్వరూ॒పమ్ । గకారః పూ᳚ర్వరూ॒పమ్ । అకారో మధ్య॑మరూ॒పమ్ । అనుస్వారశ్చాం᳚త్యరూ॒పమ్ । బిందురుత్త॑రరూ॒పమ్ । నాదః॑ సంధా॒నమ్ । సగ్ంహి॑తా సం॒ధిః । సైషా గణే॑శవి॒ద్యా । గణ॑క ఋ॒షిః । నిచృద్గాయ॑త్రీచ్ఛం॒దః । శ్రీ మహాగణపతి॑ర్దేవతా । ఓం గం గ॒ణప॑తయే నమః ॥ 7 ॥

ఏకదం॒తాయ॑ వి॒ద్మహే॑ వక్రతుం॒డాయ॑ ధీమహి ।
తన్నో॑ దంతిః ప్రచో॒దయా᳚త్ ॥ 8 ॥

ఏకదం॒తం చ॑తుర్​హ॒స్తం॒ పా॒శమం॑కుశ॒ధారి॑ణమ్ । రదం॑ చ॒ వర॑దం హ॒స్తై॒ర్బి॒భ్రాణం॑ మూష॒కధ్వ॑జమ్ । రక్తం॑-లఀం॒బోద॑రం శూ॒ర్ప॒కర్ణకం॑ రక్త॒వాస॑సమ్ । రక్త॑గం॒ధాను॑లిప్తాం॒గం॒ ర॒క్తపు॑ష్పైః సు॒పూజి॑తమ్ । భక్తా॑ను॒కంపి॑నం దే॒వం॒ జ॒గత్కా॑రణ॒మచ్యు॑తమ్ । ఆవి॑ర్భూ॒తం చ॑ సృ॒ష్ట్యా॒దౌ॒ ప్ర॒కృతేః᳚ పురు॒షాత్ప॑రమ్ । ఏవం॑ ధ్యా॒యతి॑ యో ని॒త్యం॒ స॒ యోగీ॑ యోగి॒నాం-వఀ ॑రః ॥ 9 ॥

నమో వ్రాతపతయే నమో గణపతయే నమః ప్రమథపతయే నమస్తేఽస్తు లంబోదరాయైకదంతాయ విఘ్నవినాశినే శివసుతాయ శ్రీవరదమూర్తయే॒
నమః ॥ 10 ॥

ఏతదథర్వశీర్​షం-యోఀఽధీ॒తే । స బ్రహ్మభూయా॑య క॒ల్పతే । స సర్వవిఘ్నై᳚ర్న బా॒ధ్యతే । స సర్వతః సుఖ॑మేధ॒తే । స పంచమహాపాపా᳚త్ ప్రము॒చ్యతే । సా॒యమ॑ధీయా॒నో॒ దివసకృతం పాపం॑ నాశ॒యతి । ప్రా॒తర॑ధీయా॒నో॒ రాత్రికృతం పాపం॑ నాశ॒యతి । సాయం ప్రాతః ప్ర॑యుంజా॒నో॒ పాపోఽపా॑పో భ॒వతి । ధర్మార్థకామమోక్షం॑ చ విం॒దతి । ఇదమథర్వశీర్​షమశిష్యాయ॑ న దే॒యమ్ । యో యది మో॑హాద్ దా॒స్యతి స పాపీ॑యాన్ భ॒వతి । సహస్రావర్తనాద్యం-యంఀ కామ॑మధీ॒తే । తం తమనే॑న సా॒ధయేత్ ॥ 11 ॥

అనేన గణపతిమ॑భిషిం॒చతి । స వా॑గ్మీ భ॒వతి । చతుర్థ్యామన॑శ్నన్ జ॒పతి స విద్యా॑వాన్ భ॒వతి । ఇత్యథర్వ॑ణవా॒క్యమ్ । బ్రహ్మాద్యా॒చర॑ణం-విఀ॒ద్యాన్న బిభేతి కదా॑చనే॒తి ॥ 12 ॥

యో దూర్వాంకు॑రైర్య॒జతి స వైశ్రవణోప॑మో భ॒వతి । యో లా॑జైర్య॒జతి స యశో॑వాన్ భ॒వతి । స మేధా॑వాన్ భ॒వతి । యో మోదకసహస్రే॑ణ య॒జతి స వాంఛితఫలమ॑వాప్నో॒తి । యః సాజ్య సమి॑ద్భిర్య॒జతి స సర్వం-లఀభతే స స॑ర్వం-లఀ॒భతే ॥ 13 ॥

అష్టౌ బ్రాహ్మణాన్ సమ్యగ్ గ్రా॑హయి॒త్వా సూర్యవర్చ॑స్వీ భ॒వతి । సూర్యగ్రహే మ॑హాన॒ద్యాం ప్రతిమాసన్నిధౌ వా జ॒ప్త్వా సిద్ధమం॑త్రో భ॒వతి । మహావిఘ్నా᳚త్ ప్రము॒చ్యతే । మహాదోషా᳚త్ ప్రము॒చ్యతే । మహాపాపా᳚త్ ప్రము॒చ్యతే । మహాప్రత్యవాయా᳚త్ ప్రము॒చ్యతే । స సర్వ॑విద్భవతి స సర్వ॑విద్భ॒వతి । య ఏ॑వం-వేఀ॒ద । ఇత్యు॑ప॒నిష॑త్ ॥ 14 ॥

ఓం భ॒ద్రం కర్ణే॑భిః శృణు॒యామ॑ దేవాః । భ॒ద్రం ప॑శ్యేమా॒క్షభి॒ర్యజ॑త్రాః । స్థి॒రైరంగై᳚స్తుష్ఠు॒వాగ్ం స॑స్త॒నూభిః॑ । వ్యశే॑మ దే॒వహి॑తం॒-యఀదాయుః॑ । స్వ॒స్తి న॒ ఇంద్రో॑ వృ॒ద్ధశ్ర॑వాః । స్వ॒స్తి నః॑ పూ॒షా వి॒శ్వవే॑దాః । స్వ॒స్తి న॒స్తార్క్ష్యో॒ అరి॑ష్టనేమిః । స్వ॒స్తి నో॒ బృహ॒స్పతి॑ర్దధాతు ॥

ఓం శాంతిః॒ శాంతిః॒ శాంతిః॑ ॥

॥ Ganapatyatharvasir​ṣopanisat (Sri ganesatharvasir​ṣam) ॥

Om bha̠draṃ karṇē̍bhiḥ śṛṇu̠yāma̍ dēvāḥ । bha̠draṃ pa̍śyēmā̠kṣabhi̠ryaja̍trāḥ । sthi̠rairaṅgai̎stuṣṭhu̠vāgṃ sa̍sta̠nūbhi̍ḥ । vyaśē̍ma dē̠vahi̍ta̠ṃ yadāyu̍ḥ । sva̠sti na̠ indrō̍ vṛ̠ddhaśra̍vāḥ । sva̠sti na̍ḥ pū̠ṣā vi̠śvavē̍dāḥ । sva̠sti na̠stārkṣyō̠ ari̍ṣṭanēmiḥ । sva̠sti nō̠ bṛha̠spati̍rdadhātu ॥

ōṃ śānti̠ḥ śānti̠ḥ śānti̍ḥ ॥

ōṃ nama̍stē ga̠ṇapa̍tayē । tvamē̠va pra̠tyakṣa̠ṃ tattva̍masi । tvamē̠va kē̠vala̠ṃ kartā̍’si । tvamē̠va kē̠vala̠ṃ dhartā̍’si । tvamē̠va kē̠vala̠ṃ hartā̍’si । tvamēva sarvaṃ khalvida̍ṃ brahmā̠si । tvaṃ sākṣādātmā̍’si ni̠tyam ॥ 1 ॥
ṛ̍taṃ va̠chmi । sa̍tyaṃ va̠chmi ॥ 2 ॥

a̠va tva̠ṃ mām । ava̍ va̠ktāram̎ । ava̍ śrō̠tāram̎ । ava̍ dā̠tāram̎ । ava̍ dhā̠tāram̎ । avānūchānama̍va śi̠ṣyam । ava̍ pa̠śchāttā̎t । ava̍ pu̠rastā̎t । avōtta̠rāttā̎t । ava̍ da̠kṣiṇāttā̎t । ava̍ chō̠rdhvāttā̎t । avādha̠rāttā̎t । sarvatō māṃ pāhi pāhi̍ sama̠ntāt ॥ 3 ॥

tvaṃ vāṅmaya̍stvaṃ chinma̠yaḥ । tvamānandamaya̍stvaṃ brahma̠mayaḥ । tvaṃ sachchidānandā’dvi̍tīyō̠’si । tvaṃ pra̠tyakṣa̠ṃ brahmā̍si । tvaṃ jñānamayō vijñāna̍mayō̠’si ॥ 4 ॥

sarvaṃ jagadidaṃ tva̍ttō jā̠yatē । sarvaṃ jagadidaṃ tva̍ttasti̠ṣṭhati । sarvaṃ jagadidaṃ tvayi laya̍mēṣya̠ti । sarvaṃ jagadidaṃ tvayi̍ pratyē̠ti । tvaṃ bhūmirāpō’nalō’ni̍lō na̠bhaḥ । tvaṃ chatvāri vā̎kpadā̠ni ॥ 5 ॥

tvaṃ gu̠ṇatra̍yātī̠taḥ । tvaṃ avasthātra̍yātī̠taḥ । tvaṃ dē̠hatra̍yātī̠taḥ । tvaṃ kā̠latra̍yātī̠taḥ । tvaṃ mūlādhārasthitō̍’si ni̠tyam । tvaṃ śaktitra̍yātma̠kaḥ । tvāṃ yōginō dhyāya̍nti ni̠tyam । tvaṃ brahmā tvaṃ viṣṇustvaṃ rudrastvamindrastvamagnistvaṃ vāyustvaṃ sūryastvaṃ chandramāstvaṃ brahma̠ bhūrbhuva̠ḥ svarōm ॥ 6 ॥

ga̠ṇādiṃ̎ pūrva̍muchchā̠rya̠ va̠rṇādī̎ṃ stadana̠ntaram । anusvāraḥ pa̍rata̠raḥ । ardhē̎mdula̠sitam । tārē̍ṇa ṛ̠ddham । etattava manu̍svarū̠pam । gakāraḥ pū̎rvarū̠pam । akārō madhya̍marū̠pam । anusvāraśchā̎mtyarū̠pam । bindurutta̍rarū̠pam । nāda̍ḥ sandhā̠nam । sagṃhi̍tā sa̠ndhiḥ । saiṣā gaṇē̍śavi̠dyā । gaṇa̍ka ṛ̠ṣiḥ । nichṛdgāya̍trīchCha̠ndaḥ । śrī mahāgaṇapati̍rdēvatā । ōṃ gaṃ ga̠ṇapa̍tayē namaḥ ॥ 7 ॥

ēkada̠ntāya̍ vi̠dmahē̍ vakratu̠ṇḍāya̍ dhīmahi ।
tannō̍ dantiḥ prachō̠dayā̎t ॥ 8 ॥

ēkada̠ntaṃ cha̍tur​ha̠sta̠ṃ pā̠śama̍ṅkuśa̠dhāri̍ṇam । rada̍ṃ cha̠ vara̍daṃ ha̠stai̠rbi̠bhrāṇa̍ṃ mūṣa̠kadhva̍jam । rakta̍ṃ la̠mbōda̍raṃ śū̠rpa̠karṇaka̍ṃ rakta̠vāsa̍sam । rakta̍ga̠ndhānu̍liptā̠ṅga̠ṃ ra̠ktapu̍ṣpaiḥ su̠pūji̍tam । bhaktā̍nu̠kampi̍naṃ dē̠va̠ṃ ja̠gatkā̍raṇa̠machyu̍tam । āvi̍rbhū̠taṃ cha̍ sṛ̠ṣṭyā̠dau̠ pra̠kṛtē̎ḥ puru̠ṣātpa̍ram । ēva̍ṃ dhyā̠yati̍ yō ni̠tya̠ṃ sa̠ yōgī̍ yōgi̠nāṃ va̍raḥ ॥ 9 ॥

namō vrātapatayē namō gaṇapatayē namaḥ pramathapatayē namastē’stu lambōdarāyaikadantāya vighnavināśinē śivasutāya śrīvaradamūrtayē̠
namaḥ ॥ 10 ॥

ētadatharvaśīr​ṣaṃ yō’dhī̠tē । sa brahmabhūyā̍ya ka̠lpatē । sa sarvavighnai̎rna bā̠dhyatē । sa sarvataḥ sukha̍mēdha̠tē । sa pañchamahāpāpā̎t pramu̠chyatē । sā̠yama̍dhīyā̠nō̠ divasakṛtaṃ pāpa̍ṃ nāśa̠yati । prā̠tara̍dhīyā̠nō̠ rātrikṛtaṃ pāpa̍ṃ nāśa̠yati । sāyaṃ prātaḥ pra̍yuñjā̠nō̠ pāpō’pā̍pō bha̠vati । dharmārthakāmamōkṣa̍ṃ cha vi̠ndati । idamatharvaśīr​ṣamaśiṣyāya̍ na dē̠yam । yō yadi mō̍hād dā̠syati sa pāpī̍yān bha̠vati । sahasrāvartanādyaṃ yaṃ kāma̍madhī̠tē । taṃ tamanē̍na sā̠dhayēt ॥ 11 ॥

anēna gaṇapatima̍bhiṣi̠ñchati । sa vā̍gmī bha̠vati । chaturthyāmana̍śnan ja̠pati sa vidyā̍vān bha̠vati । ityatharva̍ṇavā̠kyam । brahmādyā̠chara̍ṇaṃ vi̠dyānna bibhēti kadā̍chanē̠ti ॥ 12 ॥

yō dūrvāṅku̍rairya̠jati sa vaiśravaṇōpa̍mō bha̠vati । yō lā̍jairya̠jati sa yaśō̍vān bha̠vati । sa mēdhā̍vān bha̠vati । yō mōdakasahasrē̍ṇa ya̠jati sa vāñChitaphalama̍vāpnō̠ti । yaḥ sājya sami̍dbhirya̠jati sa sarvaṃ labhatē sa sa̍rvaṃ la̠bhatē ॥ 13 ॥

aṣṭau brāhmaṇān samyag grā̍hayi̠tvā sūryavarcha̍svī bha̠vati । sūryagrahē ma̍hāna̠dyāṃ pratimāsannidhau vā ja̠ptvā siddhama̍ntrō bha̠vati । mahāvighnā̎t pramu̠chyatē । mahādōṣā̎t pramu̠chyatē । mahāpāpā̎t pramu̠chyatē । mahāpratyavāyā̎t pramu̠chyatē । sa sarva̍vidbhavati sa sarva̍vidbha̠vati । ya ē̍vaṃ vē̠da । ityu̍pa̠niṣa̍t ॥ 14 ॥

ōṃ bha̠draṃ karṇē̍bhiḥ śṛṇu̠yāma̍ dēvāḥ । bha̠draṃ pa̍śyēmā̠kṣabhi̠ryaja̍trāḥ । sthi̠rairaṅgai̎stuṣṭhu̠vāgṃ sa̍sta̠nūbhi̍ḥ । vyaśē̍ma dē̠vahi̍ta̠ṃ yadāyu̍ḥ । sva̠sti na̠ indrō̍ vṛ̠ddhaśra̍vāḥ । sva̠sti na̍ḥ pū̠ṣā vi̠śvavē̍dāḥ । sva̠sti na̠stārkṣyō̠ ari̍ṣṭanēmiḥ । sva̠sti nō̠ bṛha̠spati̍rdadhātu ॥

ōṃ śānti̠ḥ śānti̠ḥ śānti̍ḥ ॥

15585

Sign up to receive the trending updates and tons of Health Tips

Join SeekhealthZ and never miss the latest health information

15856