Shri Maha Ganesha Pancharatnam

Shri Maha Ganesha Pancharatnam

Mudakaratta modakaṃ sada vimukti sadhakam ।
kaladharavatamsakam vilasiloka raksakam ।
anayakaika nayakaṃ vinasitebha daityakam ।
natasubhasu nasakam namami taṃ vinayakam ॥ 1 ॥

natetarati bhikaram navoditarka bhasvaram ।
namatsurari nirjaraṃ natadhikapaduddharam ।
suresvaram nidhisvaraṃ gajesvaraṃ ganesvaram ।
mahesvaram tamasraye paratparam nirantaram ॥ 2 ॥

samasta loka sankaram nirasta daitya kunjaram ।
daretarodaram varaṃ varebha vaktramaksaram ।
krpakaram ksamakaram mudakaram yasaskaram ।
manaskaraṃ namaskrtam namaskaromi bhasvaram ॥ 3 ॥

akinchanarti marjanam chirantanōkti bhājanam ।
purāri pūrva nandanaṃ surāri garva charvaṇam ।
prapañcha nāśa bhīṣaṇaṃ dhanañjayādi bhūṣaṇam ।
kapōla dānavāraṇaṃ bhajē purāṇa vāraṇam ॥ 4 ॥

nitānta kānti danta kānti manta kānti kātmajam ।
achintya rūpamanta hīna mantarāya kṛntanam ।
hṛdantarē nirantaraṃ vasantamēva yōginām ।
tamēkadantamēva taṃ vichintayāmi santatam ॥ 5 ॥

mahāgaṇēśa pañcharatnamādarēṇa yō’nvaham ।
prajalpati prabhātakē hṛdi smaran gaṇēśvaram ।
arōgatāmadōṣatāṃ susāhitīṃ suputratām ।
samāhitāyu raṣṭabhūti mabhyupaiti sō’chirāt ॥

15585

Sign up to receive the trending updates and tons of Health Tips

Join SeekhealthZ and never miss the latest health information

15856