Aditya Hrudayam

Aditya Hrudayam

Tato yuddha parishrantam samare chintaya sthitam

Ravanam chagrato drishtva yuddhaya samupasthitam……1

Daiva taishcha samagamya drashtu mabhya gato ranam

Upagamya bravidramam agastyo bhagavan rishihi…2

Rama rama mahabaho shrinu guhyam sanatanam

Yena sarvanarin vatsa samare vijayishyasi…3

Aditya-hridayam punyam sarva shatru-vinashanam

Jayavaham japen-nityam akshayyam paramam shivam…4

Sarvamangala-mangalyam sarva papa pranashanam

Chintashoka-prashamanam ayurvardhana-muttamam…5

Rashmi mantam samudyantam devasura-namaskritam

Pujayasva vivasvantam bhaskaram bhuvaneshvaram…6

Sarva devatmako hyesha tejasvi rashmi-bhavanah

Esha devasura gananlokan pati gabhastibhih…7

Esha brahma cha vishnush cha shivah skandah prajapatihi

Mahendro dhanadah kalo yamah somo hyapam patihi…8

Pitaro vasavah sadhya hyashvinau maruto manuh

Vayurvahnih praja-prana ritukarta prabhakarah…9

Adityah savita suryah khagah pusha gabhastiman

Suvarnasadrisho bhanur-hiranyareta divakarah…10

Haridashvah sahasrarchih saptasapti-marichiman

Timironmathanah shambhu-stvashta martanda amshuman…11

Hiranyagarbhah shishira stapano bhaskaro ravihi

Agni garbho’diteh putrah shankhah shishira nashanaha…12

Vyomanathastamobhedi rigyajussamaparagaha

Ghanavrishtirapam mitro vindhya-vithiplavangamaha…13

Atapi mandali mrityuh pingalah sarvatapanaha

Kavirvishvo mahatejah raktah sarva bhavodbhavaha…14

Nakshatra grahataranam-adhipo vishva-bhavanah

Tejasamapi tejasvi dvadashatman namo’stu te…15

Namah purvaya giraye pashchimayadraye namah

Jyotirgananam pataye dinaadhipataye namah…16

Jayaya jaya bhadraya haryashvaya namo namah

Namo namah sahasramsho adityaya namo namah…17

Nama ugraya viraya sarangaya namo namah

Namah padma prabodhaya martandaya namo namah…18

Brahmeshanachyuteshaya suryayadityavarchase

Bhasvate sarva bhakshaya raudraya vapushe namaha…19

Tamoghnaya himaghnaya shatrughnayamitatmane

Kritaghnaghnaya devaya jyotisham pataye namaha…20

Taptacami karabhaya vahnaye vishvakarmane

Namastamo’bhinighnaya ravaye (rucaye) lokasakshine…21

Nashayat yesha vai bhutam tadeva srijati prabhuh

Payatyesha tapatyesha varshatyesha gabhastibhih…22

Esha supteshu jagarti bhuteshu parinishthitaha

Esha evagnihotram cha phalam chaivagnihotrinam…23

Vedashcha kratavashcaiva kratunam phalam eva cha

Yani krityani lokeshu sarva esha ravih prabhuh…24

Ena-mapatsu krichchreshu kantareshu bhayeshu cha

Kirtayan purushah kashchinnavasidati raghava…25

Pujayasvaina-mekagro devadevam jagatpatim

Etat trigunitam japtva yuddheshu vijayishyasi…26

Asmin kshane mahabaho ravanam tvam vadhishyasi

Evamuktva tada’gastyo jagama cha yathagatam…27

Etachchrutva mahateja nashtashoko’bhavattada

Dharayamasa suprito raghavah prayatatmavan…28

Adityam prekshya japtva tu param harshamavaptavan

Trirachamya shuchirbhutva dhanuradaya viryavan…29

Ravanam prekshya hrishtatma yuddhaya samupagamat

Sarvayatnena mahata vadhe tasya dhrito’bhavat…30

Atha ravi-ravadan-nirikshya ramam Mudita manah paramam prahrishyamanaha

Nishicharapati-sankshayam viditva Suragana-madhyagato vachastvareti…31

15585

Sign up to receive the trending updates and tons of Health Tips

Join SeekhealthZ and never miss the latest health information

15856